pdf Workshop GARR 2021 - Presentazione - Pinassi

Taggato in: Workshop, ws21 199 download

Workshop GARR 2021 - Presentazione - Pinassi
Workshop GARR 2021
"Net Makers"

8-12 novembre 2021

Michele Pinassi - Università di Siena
"UNISI-CSIRT"